Fritidshem

Fritidshemsfolder

På skolan finns två fritidshem som är integrerade i skolans lokaler. Det ena fritidshemmet (röda fritids) har sin bas i grundskolan och det andra (lilla röda fritids) i grundsärskolan.

På röda fritidshemmet går elever från förskoleklassen till årskurs tre samt en grupp från grundsärskolan.

Öppettider: kl. 7.15-17.00. Skoldagen pågår kl. 8.20-13.30.

Verksamheten bygger på Lokal handlingsplan för Bergaskolans fritidshem. Vi har mycket lek och skapande verksamhet, både inne och utomhus, för att främja elevernas utveckling och sociala samvaro. Elevernas egna idéer och intressen tillvaratas. Varje vecka har vi några fasta aktiviteter till exempel i idrottshallen. Vi vill att eleverna ska få en chans att väcka nya intressen och öka kännedomen om den egna förmågan.

Vi har en inspirerande skolgård och närhet till natur och kultur vilket innebär mycket utevistelse och studiebesök.   

Eleverna är indelade i faddergrupper med 1-2 deltagare per klass i varje grupp. Tanken med faddergrupperna är att finna stöd i en kamrat och att vara goda förebilder för varandra. Vi träffas både under skol- och fritidshemstid för gemensamma aktiviteter.

Fritids Tel. 018 -727 55 28

Fritidshemsansvarig: Nathalie Cammilton

nathalie.cammilton-hoglund@uppsala.se

3 december 2014