Elevhälsa grundsärskolan

Elevhälsan ska enligt lagen stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Grundsärskolan har ett eget elevhälsoteam.

Elevhälsan kan nås via telefon eller e-post och består av :

Skolsköterska Sara Hansson sara.hansson@uppsala.se 018-727 25 57

Kurator Maja Bommelin maja.bommelin@uppsala.se 018-727 53 62

Psykolog Jennie Norrman jennie.norrman@uppsala.se 018-727 53 17 eller 0722-54 46 28

Specialpedagog Karin Malmberg karin.malmberg@uppsala.se 018-727 25 55 eller 0738-32 16 26

Fr v: Sinnica (har slutat och ersatts av Maja Bommelin), Karin, Jennie, Sara

Hälsa och lärande går hand i hand. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning och utveckling hos alla elever.  Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.

Arbetet med elevhälsa ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Fokus bör ligga på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte.

Här hittar du grundsärskolans elevhälsoplan (PDF, 360 KB).

Hans Kvick

Rektor grundsärskolan

15 juni 2018