Elevhälsa grundsärskolan

Elevhälsan ska enligt lagen stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Grundsärskolan har ett eget elevhälsoteam.

Elevhälsan kan nås via telefon eller e-post och består av :

 Specialpedagog och samordnare för EHT Karin Malmberg karin.malmberg@uppsala.se 

018-727 25 55 eller 0738-32 16 26

 

Skolsköterska Sara Hansson sara.hansson@uppsala.se 

018-727 25 57 eller 0722 54 46 53

 

Logoped Jenny Hörnqvist jenny.hornqvist@uppsala.se 

018-727 51 82 eller 0767 24 96 00

 

Kurator Maja Bommelin maja.bommelin@uppsala.se 

018-727 53 62 eller 0724 69 06 51

 

Psykolog - Under rekrytering 

Hälsa och lärande går hand i hand. Elevhälsa handlar om att främja hälsa och skapa förutsättningar för inlärning och utveckling hos alla elever.  Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser.

Arbetet med elevhälsa ska i första hand vara förebyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Fokus bör ligga på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever, vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte.

Här hittar du grundsärskolans elevhälsoplan (PDF, 360 KB).

SKOLAN HAR ANMÄLNINGSSKYLDIGHET

Enligt 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen har all personal på skolan anmälningsskyldighet. I lagen står det att anmälningsskyldiga är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. All personal kan och ska i möjligaste mån rådgöra med skolledning och elevhälsoteam i samband med att en orosanmälan görs. Möjlighet finns också för personalen att anonymt konsultera socialtjänsten. Vid oro har skolan alltid som utgångspunkt att samverka med vårdnadshavare så långt det är möjligt. Vid speciella fall har dock skolan ingen möjlighet att informera vårdnadshavarna att en anmälan är gjord, t.ex om misstanke om våld eller sexuella övergrepp. Som vårdnadshavare är det viktigt att man är medveten om att skolan inte ska utreda oron ”så att man säkert vet”, utan det räcker att oron eller misstankar finns. Utredningsansvaret ligger helt hos socialtjänsten och polisen.

Skolverkets webbplats kan man läsa mer om skolans anmälningsskyldighet.”

Erika Norstedt

Rektor grundsärskolan

Uppdaterad: