Elevhälsa grundskolan

Elevhälsa är ett verksamhetsområde där medicinska, psykologiska, psykosociala samt specialpedagogiska insatser ingår. Arbetet med elevhälsa ska i första hand vara förbyggande och ha en hälsofrämjande inriktning. Fokus ska ligga på att skapa en så positiv lärandemiljö som möjligt för alla elever vare sig eleven är i behov av särskilt stöd och hjälp för sitt lärande eller inte.

Elevhälsoteam

I Bergaskolans elevhälsoteam (EHT) ingår skolsköterska, skolpsykolog, specialpedagog, och rektor. EHT träffas varje vecka och följer upp insatser kring enskilda elever och arbetar övergripande. När en elev hamnar i svårigheter som inte går att lösa i samarbetet mellan elev, förälder och pedagoger vidgas samarbetet till att omfatta EHT. För planering och beslut kring vidare åtgärder, utredningar eller insatser kallar rektor vanligtvis till elevhälsomöte (EHM). EHM är ett rådgivande forum för pedagoger, föräldrar och EHT, där efter samråd, beslut kring stödåtgärder tas.

Uppdaterad: