Specialpedagog grundskolan

DE GEER ULRICA.JPG

Mellanstadiet: Anna Karin Jonsson 

Lågstadiet: Ulrika De Geer                                 

Specialpedagogen arbetar med att identifiera behov av särskilt stöd och utforma individuellt anpassade stödinsatser. Som en del i arbetet gör specialpedagogen varje år en kartläggning av alla elevers färdigheter i framför allt svenska och med uppföljning vid behov. Arbetet med särskilt stöd utgår från ett helhetsperspektiv där elevens hela skolsituation står i fokus och där det förutsätts ett nära samarbete mellan specialpedagog, elev, föräldrar och pedagoger. Det innebär också att utifrån elevens särskilda behov utformas stödinsatser och anpassning av inlärningssituationen som innefattar både lärandemiljön i klassrummet och individuell träning. Målet är att ge eleven rätt stöd så tidigt som möjligt.

Specialpedagogen handleder och ger stöd åt pedagoger i arbetet med elever och i upprättandet av åtgärdsprogram. Specialpedagogens arbete med elever sker både individuellt och i grupp utifrån behov.

Specialpedagogen sitter med i skolans elevhälsoteam (EHT) och deltar i elevhälsokonferenser, elevhälsosamtal och utvecklingssamtal vid behov.  

 

Uppdaterad: