Berga föräldraförening

 

BERGA föräldraförening är en fristående förening som jobbar för att förbättra saker i vår skola. Föreningen är till för alla elever och föräldrar på Bergaskolan. I ett nära samarbete med skolledningen framför vi föräldrarnas synpunkter, önskemål och krav. Vi har hittills bidragit ekonomiskt till bl.a. resor och aktiviteter som förgyller skoldagarna. Andra bidrag från föreningen är glass till alla elever den första skoldagen på höstterminen och rosor till avgångsklasserna vid skolavslutning på våren.

STYRELSENS ledamöter finns på hemsidan och i skolkatalogen. Alla föräldrar och elever är välkomna att kontakta oss med önskemål. Föräldrar som är intresserade av att arbeta i föreningen är varmt välkomna att kontakta någon av oss i styrelsen.

MEDLEM i föreningen blir man genom att betala in årsavgiften på 100 kronor per familj till Postgironummer: 497 468-9. Inbetalningskort medföljer detta utskick. Frivilliga bidrag mottages tacksamt på samma inbetalningskort.

BERGADAGEN arrangeras av föreningen och infaller en lördag i början av maj och är en viktig aktivitet för föreningen. Den skapar engagemang och gemenskap i klasserna och ger en god inkomst till föreningen. Varje klass har en egen aktivitet ute på skolgården, t ex loppmarknad, bollkastning, lotteri, brödförsäljning mm. Intäkterna går till föreningen som senare under året delar ut bidrag till olika aktiviteter i klasserna. Planeringen för Bergadagen sker på klassombudsmöten under vårterminen.

KLASSOMBUD: Varje klass väljer minst två föräldrarepresentanter som är klassens ombud i föreningen. Klassombud träffas, tillsammans med styrelsen, både på höstterminen och på vårterminen för att diskutera läget i skolan. Någon eller några från skolledningen samt en eller flera lärarrepresentant deltar i dessa möten. Klassombuden ersätter inte klassföräldrarna som har en annan funktion som t.ex. att organisera olika aktiviteter i den enskilda klassen.

Berga föräldraförening

 

 

Uppdaterad: