Skolvalet 2021

Bergaskolan

Bergaskolan ska vara en plats där alla är trygga och där alla känner sig välkomna. Därför har vi en gemensam värdegrund som bygger på trygghet, omtanke och delaktighet. Vår värdegrund ska bidra till en god arbetsmiljö och ge en stabil grund för inlärning. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar sin självkänsla och sitt självförtroende för att de ska ha en positiv utveckling så väl socialt som kunskapsmässigt. Vi ser inkludering och arbete med elevernas upplevda känsla av delaktighet som en viktig del i arbetet med trygghetsfrågor och måluppfyllelse.

Bergaskolans grundskola har ca 280 elever.

 Vi har i F-3 en klass per årskurs och i 4-6 två klasser per årskurs

På skolan finns förutom grundskola även Bergaskolans grundsärskola och resursenheten Videskolan. 

Personalen på de olika enheterna samverkar i olika forum för att kunna utvecklas tillsammans och det finns forum för skolledarna på enheterna där gemensamma frågor kan diskuteras.

Vi har elevhälsoteam som består av rektor, skolsköterska, skolpsykolog samt två specialpedagoger. Elevhälsan fortsätter barnhälsovårdens arbete och kan ses som elevernas företagshälsovård. Elevhälsoteamet arbetar både förebyggande och vid uppkomna behov. Det finns fastställda rutiner och kanaler för att elevhälsan ska finnas nära pedagogerna och eleverna.

Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande genom hälsosamtal, hälsoundersökningar, hälsoundervisning och vaccinationer. I hälsosamtalet ges eleven möjlighet att prata om hälsa, matvanor, fysisk aktivitet, sömn, skolarbete och trivsel i skolan. Alla elever erbjuds ett hälsobesök hos skolsköterskan i förskoleklass, åk.2, åk.4,

Specialpedagogernas uppdrag består både i att arbeta med elever samt i att handleda personal och finnas med i fortbildningsinsatser. 

Psykologen ingår i skolans Elevhälsoteam och arbetar främst konsultativt gentemot skolpersonal och arbetslag. Psykologens uppdrag är att ge en ökad förståelse för barns förutsättningar till inlärning och medverka till en god lärmiljö. Psykologen kan också genomföra utredningar och bedömningar av elever med särskilda behov.

Vi har på skolan ett elevråd där elevrepresentanter träffas för att diskutera frågor som rör eleverna. Elevrådet är gemensamt för alla enheter på skolan. 

Vi har fritidshem på skolan, det ligger i lågstadiets lokaler. För de elever som väljer fritidsklubb i årskurs 4 finns Disponentvillans fritidsklubb.

Våra mål på Bergaskolan är:

Trygghet: Alla elever känner sig trygga i skolan.

Måluppfyllelse: Alla elever förbättrar årligen sina resultat.  Alla elever vet var de befinner sig kunskapsmässigt och vad som krävs för att de ska nå nästa kunskapsnivå.

 

Uppdaterad: