Fritidshem (Grundskolan)

Bergaskolans fritidshem (Grundskola)

Öppettider: kl. 06.30–17.30.

(Skoldagen pågår kl. 8.20 - 13.30.)

Telefon: 018 - 727 55 28

På Bergaskolans fritidshem går elever från förskoleklass till årskurs tre och totalt är det ungefär 120 elever som går på fritidshemmet. Vår verksamhet bygger på läroplanen men tar avstamp i elevernas behov och intressen. Vid läsårsstart får eleverna besvara en enkät där de röstar för aktiviteter de skulle vilja se på sitt fritidshem. Eleverna väljer sedan själva vilka aktiviteter de vill delta i och vi erbjuder ett brett utbud av aktiveter för att stimulera allas olika intressen. Vi arbetar även tematiskt utifrån läroplanen med teman såsom värdegrund, digitalisering, kultur, vetenskap, genus, hälsa, m.m.

Vi har även aktiviteter i faddergrupper (används även på skoltid och är kortfattat åldersblandade grupper) där de möts och gör diverse aktiviteter i syfte att få äldre förebilder samt få möjligheten att prova nya aktiviteter med nya människor och därmed skapa större trygghet på fritids som helhet.

Vi samarbetar med Bergaskolans grundsärskola där deras elever deltar i verksamhetens aktiviteter i syfte att öva socialt samspel och samtidigt öka grundskoleelevernas förståelse för människors olika behov och förutsättningar.

Vi arbetar och utformar hela verksamheten utifrån direktiv angivna i skollagen – läs  mer här:

https://www.uppsala.se/contentassets/9523141a46bc4c6fa44ebbd9fa5df42f/regler-for-fritidshem-och-annan-pedagogisk-verksamhet.pdf

Lovverksamhet

Fritidshemmet är öppet under lovtid och öppettiderna är behovsanpassad. På lovtid gör vi säsongsanpassade aktivieter, går på utflykter, gör aktivieter som passar sig bättre i mindre grupper samt gör mycket annat kul och stimulerande. Anmälan görs i förtid och schemat anpassas utifrån elevgruppens storlek.

Sommarfritids

Under juli månad slås fritidsverksamheten ihop med fyra andra fritidshem i närområdet (Flogsta-, Malma-, Hågadal- och Rosendalsskolan) för att skapa större elevgrupper och en mer meningsfull verksamhet.  

Viktigt att söka plats på fritids omgående!

När en elev ska börja på Bergaskolan har denne inte automatiskt en plats på fritidshemmet utan måste ansöka och acceptera platsen. Du hittar information och en e-tjänst för ansökan (eBarnUngdom) på uppsala.se.

Rätt till plats? 

  • Fritidshem gäller för barn från förskoleklass till årskurs 3.
  • Eleverna har rätt till fritidsplacering under den tid som behövs för att föräldrarna ska kunna arbeta eller studera. Läs mer om Uppsala Kommun direktiv kring placering på:
    https://www.uppsala.se/skola-och-forskola/grundskola/regler-och-rattigheter-for-fritidsverksamhet/
  • Kontakt antagningsenheten -  0771-727 001 (telefontid 9.30 – 11.30 mån – tors)
    Antagning.forskola@uppsala.se

Skola 24
För att överse vilka elever som är närvarande på Bergaskolans fritidshem använder vi oss i uppsala kommun av Skola24. I skola24 kan vårdnadshavare bland annat ange elevernas vistelsetider, anmäla frånvaro, tillfälliga ändringar, vilka som får hämta och lämna elever samt meddela omsorgsbehov inför lov.

Få en inblick i vår verksamhets vardag på vårt instagramkonto på: Bergaskolansfritidshem

Kontakt:

Tel. 018 -727 55 28

Fritidshemsansvarig Bergaskolans fritidhem (Grundskolan): Maria Andersson

Maria.Andersson7@skola.uppsala.se

 

 

Övrig personal:

Inger Vikström             -    inger.vikstrom@skola.uppsala.se

Mattias Eriksson         -    mattias.eriksson2@skola.uppsala.se

Joakim Johansson      -   joakim.johansson2@skola.uppsala.se               - 

Hatice Gülsen              -    hatice.gulsen@skola.uppsala.se

 

Uppdaterad: