Rektor grundskolan

 

Anna Leon

Rektor 018-727 54 41

 

Vår skola ska vara en plats där alla är trygga och där alla känner sig välkomna. Våra ledord är: trygghet, omtanke, ansvar och delaktighet. Vi har en värdegrund som bidrar till en god arbetsmiljö och som ger en stabil grund för inlärning.  Eleverna ska utveckla sin självkänsla och sitt självförtroende för att de ska ha en positiv utveckling så väl socialt som kunskapsmässigt. Ett gott samarbete mellan elever, vårdnadshavare och personal är viktigt för att eleverna ska kunna utvecklas och känna att de lyckas. Tillsammans följer vi elevernas utveckling både genom de individuella utvecklingsplanerna, utvecklingssamtal samt genom de olika möten som sker på skolan.

Vi på skolan arbetar för att eleverna ska känna att de har inflytande över sin skoldag. Det vill vi att de ska göra både i det dagliga arbetet i klassrummet och i de forum där elevrepresentanter finns med för att föra elevernas talan. För att eleverna ska känna arbetsglädje och motivation är det viktigt att de är delaktiga i sin egen inlärning. Det gör vi både genom att konkretisera och tydliggöra kunskapsmålen samt genom att erbjuda ett varierat arbetssätt där elevernas egen delaktighet är viktig.

Vi arbetar med skolutveckling på flera plan på skolan. Vi har en skolutvecklingsgrupp som har ett gemensamt ansvar för att utveckla och driva skolan framåt. Dessutom har skolans personal träffar då de har möjlighet att ta del av goda exempel, intressanta forskningsrön samt tillfälle att gemensamt diskutera pedagogiska frågor. Genom detta har vi större möjligheter att låta alla elever lyckas utifrån sina egna förutsättningar.

Genom engagemang, kunskap och glädje skapar vi tillsammans skolan där alla lyckas.

 

Uppdaterad: